Vincentius vereniging Maastricht

De Stichting bekommert zich om de mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Juist in deze omgeving, waar men opkomt voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving, is het discreet en zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige informatie van groot belang.

“Door middel van een AVG quick-scan heeft Privacy Clear de privacy gevoelige processen van onze vereniging in kaart gebracht en voor ons zelf inzichtelijk gemaakt. Aansluitend hebben we concrete maatregelen genomen, zodat de navolging van AVG ook in de toekomst gewaarborgd blijft.”

Bart Groutars, voorzitter

Behalve dat Privacy Clear adviseert en ondersteunt om AVG compliance maatregelen te benoemen en uit te voeren geeft het bedrijf ook praktische adviezen hoe een veilige migratie van het e-mailplatform van Gmail naar Outlook en het verbeteren van de website security te realiseren.

Privacy Clear heeft ons bewust gemaakt van de vertrouwelijke informatie waar wij over beschikken en hoe die op een adequate manier kan worden beschermd “Omdat echte veiligheid vooral met menselijk handelen te maken heeft”, aldus Bart Groutars